รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2560 18:55:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 มี.ค. 2560
วันประชุม                      : 24 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 31 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1   รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)
วาระที่ 3  รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4  รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2559
วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
เทอร์มินอล 21
วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ เทอร์มินอล 21
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้