รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2560 18:12:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
LHSC
แหล่งข่าว
LHSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 มี.ค. 2560
วันประชุม                      : 24 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 31 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1   รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC)
วาระที่ 3  รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4  รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2559
วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์
  วาระที่ 6.1   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวรรคสุดท้ายของเอกสารแนบ 3 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์
สำหรับการคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทรัสตี เพื่อความชัดเจนในการคำนวณค่าธรรมเนียม
และเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์
  วาระที่ 6.2   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 23 
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
และ/หรือ การลดทุน ของเอกสารแนบ 5 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เพื่อความชัดเจนในการปฎิบัติงานของทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์
วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม แกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ 
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้