รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มี.ค. 2560 12:50:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติหลักเกณฑ์การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
SSI
แหล่งข่าว
SSI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน                    : ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย
 ประเภทหลักทรัพย์ที่ลดทุน               : หุ้นสามัญ
  อัตราส่วนการลดทุน(หุ้นเดิม:หุ้นหลังลดทุน)       : 28.90 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน (Record       : 16 มี.ค. 2560
date)
  วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น       : 17 มี.ค. 2560
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
  วันขึ้นเครื่องหมาย SP               : 14 มี.ค. 2560
จนกว่ากระบวนการลดทุนจะเสร็จสิ้น
หมายเหตุ                      :
บริษัทฯ จะทราบจำนวนหุ้นที่แน่นอนหลังจากปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นแล้ว 
และจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
ก่อนขออนุมัติจากศาลล้มละลายกลางเพื่อดำเนินการลดทุนให้เสร็จสิ้นต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้