รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มี.ค. 2560 17:53:00
หัวข้อข่าว
คณะกรรมการบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เป็นรายบุคคล
หลักทรัพย์
CWT
แหล่งข่าว
CWT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด                     :
1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในกิจการโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทโคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 ("KE")
2. ข้อเท็จจริงที่บริษัทสนใจจะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดทับสะแก
3. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าลงทุนซื้อหุ้นบริษัท บลูโซล่าร์ฟาร์ม 3 จำกัด ("BSF3")


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายวีระพล ไชยธีรัตต์ )
                  กรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้