รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มี.ค. 2560 13:49:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล การแก้ไขอัตราการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำีปี2560(แก้ไข)
หลักทรัพย์
ML
แหล่งข่าว
ML
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ                    

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : ML-W2
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
  ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)            : 3.50
  ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)            : 3.182
  อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1
  อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.10
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : 
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่
ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก จ่ายหุ้นปันผล
วันที่มีผลการปรับสิทธิ (แก้ไข)              : 22 มี.ค. 2560
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 มี.ค. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 24 มี.ค. 2560
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 27 มี.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 22 มี.ค. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)         : 10 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)          : 0.05
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก            :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.01
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)           : 0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 19 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 มี.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 96,799,783
จัดสรรให้กับ                    : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 48,397,928
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 145,197,711
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 145,197,711
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 มี.ค. 2560
วันประชุม                      : 27 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 24 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 27 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม ไมด้า แอร์พอร์ท โฮเทล กรุงเทพ
หมายเหตุ                      :
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรม ไมด้า แอร์พอร์ท โฮเทล 
กรุงเทพ เลขที่ 99/401-486 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เวลา
13.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2559 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการการปรับสิทธิครั้งที่ 1 
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
         บริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ML-W2) เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายหุ้นปันผล
  วาระที่ 6    
พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิครั้งที่ 1
                สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 
2 (ML-W2)
       วาระที่ 7   พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
        ทะเบียนบริษัท
วาระที่ 8  พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ
         ครั้งที่ 1 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯครั้งที่ 
2(ML-W2)
วาระที่ 9  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
  วาระที่ 11  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
วาระที่ 12  พิจารณาการการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น
  วาระที่ 13  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้