รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มี.ค. 2560 09:02:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59
หลักทรัพย์
APCS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (APCS)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 10 มี.ค. 2560
รอบ                        : เช้า
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 13 มี.ค. 2560
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 13 มี.ค. 2560
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งสำนักงาน
 ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น 
จำกัด (มหาชน) (APCS) ตั้งแต่การซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าวันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป เนื่องจาก
APCS ไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในเวลาที่กำหนดนั้น บัดนี้ APCS ได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวแล้ว
โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ APCS 
ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 10 มีนาคม 2560
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงินและหมายเหตุประกอบง
บการเงินอย่างระมัดระวัง โดยจะอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ APCS พร้อมกับการเครื่องหมาย "NP" (Notice
Pending) ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 13 มีนาคม 2560 จนกว่า APCS
จะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงิน
______________________________________________________________________