รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 มี.ค. 2560 17:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง เพิ่มเติมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (JASIF) (กองทุน)
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ได้มีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือเลขที่ 575/2560 เรื่อง
"แจ้งเรื่องการพิจารณาเบื้องต้นในการเข้าลงทุนซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม จากบริษัท
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และการให้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มกับบริษัท
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
(JASIF)"เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ("โครงการลงทุนเพิ่มเติม") นั้น
  บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับทราบข้อมูลโครงการลงทุนเพิ่มเติมในเบื้องต้นแล้ว 
และได้พิจารณาให้ที่ปรึกษาทางการเงินไปดำเนินการจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอให้บริษัทจัดการพิจา
รณาโครงการลงทุนเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการได้พิจารณาโครงการลงทุนเพิ่มเติมเสร็จสิ้น
บริษัทจัดการจะแจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้