รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มี.ค. 2560 17:03:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล (แก้ไข pdf)
หลักทรัพย์
NSI
แหล่งข่าว
NSI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 13 มี.ค. 2560
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 14 มี.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 09 มี.ค. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 21 เม.ย. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.90 บาท 
เป็นเงิน 54,210,000 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวด 6
เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 34,750,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
แล้ว สำหรับเงินปันผลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท เป็นเงิน
19,460,000 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 13
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน
2560 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 31 มี.ค. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 14 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                     : อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 กนนถรุงเทพ-นนทบุรี 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้