รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 มี.ค. 2560 17:42:00
หัวข้อข่าว
การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ PP, RO เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ TFD-W4 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และรายการเกี่ยวโยงการขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ใน บมจ HOTPOT (แก้ไข)
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 มี.ค. 2560
วันประชุม                      : 28 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 มี.ค. 2560
date) (แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 31 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 28 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การลดทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที่ 
36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 มี.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 407,728,972
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) (เพิ่มเติม)          : 4 : 1
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร           :
-
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 400,000,000
จัดสรรให้กับ                    : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 407,728,972
จัดสรรให้กับ                    : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 50,000,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,265,457,944
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,265,457,944
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
สำหรับการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) ราคาเสนอขายกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 2 บาทต่อหุ้น 
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวรวมทั้งอัตราส่วนในการจัดสรรที่กำหนดไว้ 4 : 1
นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของ TFD-W4 หรือในกรณีที่บริษัทจัดสรรหุ้น PP ก่อนการเสนอขายหุ้น
ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร
และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย และอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นดังกล่าว
โดยบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ลงทุนทราบก่อนวันที่กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XR
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 มี.ค. 2560
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 มี.ค. 2560
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)          : 407,728,972
                          : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 407,728,972
  อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : หลักทรัพย์แปลงสภาพ)       : 1 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.00
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
    ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : ใบสำคัญแดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 
5
    อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
 
    ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           : 3.50
    อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ             :
  ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย TFD-W5


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้