รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 มี.ค. 2560 17:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต.ต่อการผ่อนผันการลดทุนชำระแล้ว
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SRIPANWA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ("บริษัทฯ") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) ได้แจ้งเรื่องการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่
 1 ในรอบปี 2560 ของกองทรัสต์ ตามหนังสือเลขที่  CIRM-004/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
 
ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินลดทุนชำระแล้วของ SRIPANWA 
ตามที่ขอผ่อนผันเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้