รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มี.ค. 2560 17:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการที่ครบวาระไม่ขอรับการแต่งตั้ง และการถอนวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (บางส่วน)
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เห็นควรแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") สรุปได้ดังนี้

1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท 
เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
("การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
โดยให้สถานะการเป็นกรรมการบริษัท สิ้นสุดลงหลังวันที่ 30 มีนาคม 2560
ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560

2. ตามที่ บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
และ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนาย Teng Wei Ann
Adrian เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทเพิ่มเติม
แต่สืบเนื่องจากความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่แจ้งในข้อ 1. ข้างต้น
กรณีจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท
และเป็นการสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นาย Teng Wei Ann Adrian
เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจากการครบว
าระดังกล่าว

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่งรวมถึงการเพิ่มเติมหรือถอนวาระการประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท
และแก้ไขเพิ่มข้อบังคับของบริษัท ตามที่เห็นว่าจำเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจึงเห็นสมควรให้ถอนวาระที่ 8
เฉพาะการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน
ส่วนการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนาย Teng Wei Ann Adrian เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
ให้รวมพิจารณาในวาระที่ 7 ในการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ตามความที่ได้เรียนมาข้างต้น วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้มีการแก้ไขใหม่จะเป็นดังนี้
1.  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2.  รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ
3.  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) 
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
4.  รับทราบเรื่องการจัดสรรกำไร เงินทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
และพิจารณาอนุมัติการประกาศเงินปันผลประจำปี 2559
5.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2560
6.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
7.  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
8.  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560
9.  พิจารณาอนุมัติการลดทุนของบริษัท การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
9.1  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
9.2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
9.3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
10.  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้