รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มี.ค. 2560 17:13:00
หัวข้อข่าว
กำหนดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
LANNA
แหล่งข่าว
LANNA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 มี.ค. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 21 มี.ค. 2560
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 22 มี.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 17 มี.ค. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.29
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 16 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.63 
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ
กำหนดแต่สูงกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนประมาณ 2.44%

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งนี้ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม
2560
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 มี.ค. 2560
วันประชุม                      : 25 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 21 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 22 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                     : ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3  โรงแรมพลาซ่าแอทธินี 
รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
(1)  กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ 
ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3  โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
(1)  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
(2)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559
(3)  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(4)  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
(5)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(6)  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(7)  พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
(8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้