รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มี.ค. 2560 17:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 มี.ค. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 20 มี.ค. 2560
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 15 มี.ค. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.22
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.79
วันที่จ่ายปันผล                    : 29 มี.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
PFRD 018/2560

                           6 มีนาคม 2560

เรื่อง  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการและ นายทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ("กองทุนรวม")
ขอเรียนแจ้ง ดังต่อไปนี้

1.  บริษัทจัดการเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.22 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 29
มีนาคม 2560

2.  บริษัทจัดการเห็นควรกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลตามข้อ 1 ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้