รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 มี.ค. 2560 07:49:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวัีนที่ 2 มีนาคม 2560
หลักทรัพย์
GREEN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ไต้ ชอง อี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/02/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.364% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.337% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ณัฐพล จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/03/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/02/2560
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 59.58% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________