รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 มี.ค. 2560 07:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท,กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี,เพิ่มทุนและออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ็น,เปลี่ยนแปลงกรรมการ และการงดจ่ายเงินปันผลปี 2559(แก้ไข2)
หลักทรัพย์
TCJ
แหล่งข่าว
TCJ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 21,940,106
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)               : 4 : 1
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 22 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 26 พ.ค. 2560
 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 24 มี.ค. 2560
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น        : 27 มี.ค. 2560
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)         : 22 มี.ค. 2560
จัดสรรให้กับ                    : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 43,880,212
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 65,820,318
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 65,820,318
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
(TCJ-W2) ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 26 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 24 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 27 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ขออนุมัติเพิ่มกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง (จากเดิม 6ท่าน เป็น 7 ท่าน)
และ ขอแต่งตั้ง กรรมใหม่ 1 ท่าน
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2560
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2560
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)          : 43,880,212
                          : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 43,808,212
  อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : หลักทรัพย์แปลงสภาพ)       : 1 : 2
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.00
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
    ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นบริษัท ที.ซี.เจเอเซีย 
จำกัด(มหาชน)-2
    อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
 
    ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           : 10.00
    อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ             :
  3 ปี


หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
(TCJ-W2) ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้