รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2560 08:44:00
หัวข้อข่าว
การนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ SCO 012/2560
  
  วันที่ 1 มีนาคม 2560

เรื่อง  การนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 22/2560 ในวันที่ 5
เมษายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ณ สำนักงานบริษัทฯ อาคาร G ชั้น 2 เลขที่ 400
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระต่างๆ
นั้น
  บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 22/2560 
และเอกสารประกอบการประชุมโดยถูกต้องครบถ้วน โดยได้นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.metrosystems.co.th
ในหัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 แล้ว
และบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม
2560
  นอกจากนี้ 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการจัดการประชุมล
่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยให้ส่งคำถามมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์อิเล็คโทรนิกส์ (E-mail)
ที่ ir@metrosystems.co.th หรือทางโทรสารถึงสำนักเลขานุการบริษัทที่หมายเลข 0-2726-2569
หรือทางไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัทอีกด้วย
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ

             
               นิตยา ธนวิริยะกุล
           (นางนิตยา ธนวิริยะกุล)
           ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้