รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2560 08:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เพิ่มวาระการประชุม เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2560 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หลักทรัพย์
NYT
แหล่งข่าว
NYT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)           

เรื่อง                        : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 มี.ค. 2560
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)            : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)            : 0.50
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 11 พ.ค. 2560
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 12 พ.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 08 พ.ค. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 01 มี.ค. 2560
วันประชุม                      : 28 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2560
date) (แก้ไข)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 17 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 14 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - การจ่ายปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
สถานที่ประชุม                     : ณ แกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
อนุมัติเพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
เป็นวาระที่ 9 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ดังนั้น ระเบียบวาระการประชุมที่เพิ่มเติมแล้วเป็นดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
วาระที่ 2  เพื่อทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 
3  พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที
่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
วาระที่ 8  เพื่อทราบการขยายเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล 
จำกัด ("LRT") ร้อยละ 29 ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
("NYK")
วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ                            หมายเหตุ
การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.60 
บาทต่อหุ้นจะเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
1/2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เดิม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้