รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2560 09:49:00
หัวข้อข่าว
ตลท.ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59
หลักทรัพย์
SSI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 01 มี.ค. 2560
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 02 มี.ค. 2560
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) 
กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) 
กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจาก SSI
ได้นำส่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ SSI 
ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 1 มีนาคม 2560
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปมีเวลาในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงินแ
ละหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างระมัดระวัง โดยยังคงขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่
2 มีนาคม 2560 จนกว่า SSI จะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงิน
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ SSI ต่อไป เนื่องจาก SSI
เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 2)
______________________________________________________________________