รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2560 08:58:00
หัวข้อข่าว
การลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัทและแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ (แก้ไข)
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ SCO 013/2560
      
               วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง    การลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัทและแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่านางนิตยา ธนวิริยะกุล 
เลขานุการบริษัท ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้
 นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนับแต่วันดังกล่าว
          
จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ

สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
(นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้