รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2560 21:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการลงมติเป็นหนังสือแทนการจัดประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุน ในการให้บริษัทจัดการดำเนินการศึกษาแนวทางในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติม
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท. PIF 0051/2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง  แจ้งผลการลงมติเป็นหนังสือแทนการจัดประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการศึกษา  

แนวทางในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการลงท
ุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติม
และเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพเมื่อการศึกษาแนวทางเสร็จสมบูรณ์

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง   หนังสือที่ บลจ.กท.PIF 0017/2560 ลวท.18 มกราคม 2560 เรื่อง 
แจ้งสรุปหลักเกณฑ์และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นกองทรัสต์และเอ
กสารสำหรับการลงมติเป็นหนังสือแทนการจัดประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการแสดงความประสงค์ให้บริษัทจัดกา
รศึกษาแนวทางในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นกองทรัสต์โดยไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่
มเติม และให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพเมื่อการศึกษาแนวทางเสร็จสมบูรณ์
  
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (จำกัด) มหาชน ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ได้เสนอขอมติเพื่อแสดงความประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการศึกษาแนวทางในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทร
ัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติม
และเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพเมื่อการศึกษาแนวทางเสร็จสมบูรณ์
โดยการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหนังสือแทนการจัดประชุม ("การขอมติให้ศึกษาการแปลงสภาพ")

ซึ่งได้มีการจัดส่งแบบฟอร์มการลงมติและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีรายชื่อปราก
ฏอยู่ในสมุดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่ 10 มกราคม 2560
(วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิและรายชื่อของผู้ถื
อหน่วยลงทุนในการลงมติเป็นหนังสือแทนการจัดประชุม) เพื่อใช้สิทธิลงคะแนน
และจัดส่งแบบฟอร์มลงมติกลับมายังบริษัทจัดการพร้อมด้วยเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อนหรือภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ซึ่งกำหนดให้เป็นวันสุดท้ายที่บริษัทจัดการรับแบบฟอร์มการลงมติเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการลงมติให้ผู้ถื
อหน่วยทราบนั้น

เนื่องจากปัจจุบันครบกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิลงคะแนนและจัดส่งแบบฟอร์มลงมติกลับมายังบริษัทจัดการแล้ว
บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า ในการขอมติให้ศึกษาการแปลงสภาพครั้งนี้
ซึ่งกองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด 7,148 ราย ตามที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนของกองทุนรวมในวันที่
10 มกราคม 2560 นั้น ปรากฏว่า
มีผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิลงคะแนนและจัดส่งแบบฟอร์มการลงมติกลับมายังบริษัทจัดการภายในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560
เป็นจำนวนทั้งสิ้น1,049 ราย ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,783,548,636 หน่วย 
(คิดเป็นร้อยละ 76.31 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด 2,337,282,928
หน่วยของกองทุนรวมที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)
ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนตามแบบฟอร์มลงมติที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้จัดส่งกลับมายังบริษัทจัดการภายในวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่สรุปข้างต้นเป็นดังนี้

การลงมติ  จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน (ราย)  คะแนนเสียง (1 หน่วยลงทุน = 1 เสียง)
    จำนวนเสียง  คิดเป็นร้อยละ
(ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด)
เห็นด้วย / อนุมัติ  386  816,686,282  34.94
ไม่เห็นด้วย / ไม่อนุมัติ  96  805,329,579  34.46
งดออกเสียง  16  77,868,420  3.33
ไม่นับคะแนน (เนื่องจากไม่เป็นไปตามลักเกณฑ์การลงมติที่กำหนดไว้)  551  83,664,355  3.58
รวม  1,049  1,783,548,636  76.31

เนื่องจากการขอมติให้ศึกษาการแปลงสภาพดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
ดังนั้น จากผลคะแนนข้างต้น จึงถือว่า ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่เห็นด้วยในการให้บริษัทจัดการดำเนินการศึกษาแนวทางในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหา
ริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติมและเรียก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพเมื่อการศึกษาแนวทางเสร็จสมบูรณ์ตามที่บริษัทจัดการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
            ขอแสดงความนับถือ


     (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
กรรมการผู้จัดการหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่ม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 686-6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้