รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2560 21:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการลงมติเป็นหนังสือแทนการจัดประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุน ในการให้บริษัทจัดการดำเนินการศึกษาแนวทางในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติม
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
CPTGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ บลจ. กท. PIF.0050/2560
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง  แจ้งผลการลงมติเป็นหนังสือแทนการจัดประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการศึกษา  

แนวทางในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการลงท
ุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติม
และเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพเมื่อการศึกษาแนวทางเสร็จสมบูรณ์
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  หนังสือที่ บลจ.กท. PIF 0013/2560 ลวท. 18 มกราคม 2560 เรื่อง 
แจ้งสรุปหลักเกณฑ์และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นกองทรัสต์และเอ
กสารสำหรับการลงมติเป็นหนังสือแทนการจัดประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการแสดงความประสงค์ให้บริษัท
จัดการศึกษาแนวทางในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นกองทรัสต์โดยไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินใหม
่เพิ่มเติม
และให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพเมื่อการศึกษาแนวทางเสร็จสมบูรณ์
    ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (จำกัด) มหาชน ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท ("กองทุนรวม")
ได้เสนอขอมติเพื่อแสดงความประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการศึกษาแนวทางในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทร
ัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติม
และเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพเมื่อการศึกษาแนวทางเสร็จสมบูรณ์
โดยการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหนังสือแทนการจัดประชุม ("การขอมติให้ศึกษาการแปลงสภาพ")

ซึ่งได้มีการจัดส่งแบบฟอร์มการลงมติและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีรายชื่อปราก
ฏอยู่ในสมุดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่ 10 มกราคม 2560
(วันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิและรายชื่อของผู้ถื
อหน่วยลงทุนในการลงมติเป็นหนังสือแทนการจัดประชุม) เพื่อใช้สิทธิลงคะแนน
และจัดส่งแบบฟอร์มลงมติกลับมายังบริษัทจัดการพร้อมด้วยเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อนหรือภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ซึ่งกำหนดให้เป็นวันสุดท้ายที่บริษัทจัดการรับแบบฟอร์มการลงมติเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการลงมติให้ผู้ถื
อหน่วยทราบนั้น
    เนื่องจากปัจจุบันครบกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิลงคะแนนและจัดส่งแบบฟอร์มลงมติกลับมายังบริษัทจัดการแล
้ว บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า ในการขอมติให้ศึกษาการแปลงสภาพครั้งนี้
ซึ่งกองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด 2,302 ราย ตามที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนของกองทุนรวมในวันที่
10 มกราคม 2560 นั้น ปรากฏว่า
มีผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิลงคะแนนและจัดส่งแบบฟอร์มการลงมติกลับมายังบริษัทจัดการภายในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 389 ราย ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 425,279,434
หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 43.99 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด 967,000,000
หน่วยของกองทุนรวมที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)
    ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนตามแบบฟอร์มลงมติที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้จัดส่งกลับมายังบริษัทจัดการภายในวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่สรุปข้างต้นเป็นดังนี้
การลงมติ  จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน (ราย)  คะแนนเสียง (1 หน่วยลงทุน = 1 เสียง)
    จำนวนเสียง  คิดเป็นร้อยละ
(ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด)
เห็นด้วย/อนุมัติ  136  206,640,738  21.37
ไม่เห็นด้วย/ไม่อนุมัติ  22  123,548,900  12.78
งดออกเสียง  8  85,644,400  8.86
ไม่นับคะแนน(เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงมติที่กำหนดไว้)  223  9,445,396  0.98
รวม  389  425,279,434  43.99

เนื่องจากการขอมติให้ศึกษาการแปลงสภาพดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติโดยมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลง
ทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรว
ม ดังนั้น จากผลคะแนนข้างต้น จึงถือว่า ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่เห็นด้วยในการให้บริษัทจัดการดำเนินการศึกษาแนวทางในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหา
ริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติมและเพื่อ
เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพเมื่อการศึกษาแนวทางเสร็จสมบูรณ์ตามที่บริษัทจัดการเ
สนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
            ขอแสดงความนับถือ


     (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
กรรมการผู้จัดการ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์  02 686 6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้