รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2560 17:22:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าของการเข้าซื้อส่วนของทุนในบริษัท โฮลซิม (เวียดนาม) ลิมิเต็ด
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีประกาศแจ้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 
เกี่ยวกับการเข้าซื้อส่วนของทุนในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัท โฮลซิม
(เวียดนาม)   ลิมิเต็ด ("HVL") จาก ลาฟาร์จโฮลซิม ลิมิเต็ด (LafargeHolcim Limited)
และโดยที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2559 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อส่วนของทุนใน HVL ตามสัดส่วนดังกล่าวนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ฯ 
ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเวียดนามเกี่ยวกับการโอนส่วนของทุนดังกล่าวแล้ว
โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการรับโอนส่วนของทุนดังกล่าวสำเร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้