รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2560 17:07:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW001/2560                
                             28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
                                                
(หน่วย : ล้านบาท)
      ผลประกอบการ                         สำหรับปี
                                 2559       2558   เปลี่ยนแปลง
                                                  
       %
รายได้รวม                        6,641.02   6,451.25     2.94
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษัทฯ     281.80    (98.33)  386.58
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)   0.71     (0.25)  

   กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
   กำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 281.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 380.13 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 386.58 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิจำนวน 98.33
ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

   รายได้จากการขาย
   รายได้จากการขาย สำหรับปี 2559 จำนวน 6,427.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.01
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีรายได้จากการขาย
จำนวน 6,421.93 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากขาย
ให้ลูกค้าในประเทศ จำนวน 3,879.67 ล้านบาท และขายให้ลูกค้าต่างประเทศ
จำนวน 2,548.27 ล้านบาท

   รายได้อื่น
   รายได้อื่นรวม จำนวน 213.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.76 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 626.74 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีรายได้อื่น จำนวน 29.32
ล้านบาท สาเหตุจากในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน จำนวน 156.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการ
ดำเนินงานแปลงหนึ่ง กอปรกับปี 2559 มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน
19.30 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 104.22 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

   ค่าใช้จ่าย
   ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2559 จำนวน 6,257.93 ล้านบาท ลดลง 275.66
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.22 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน
6,533.60 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

   1. ต้นทุนขาย
      ต้นทุนขายรวม สำหรับปี 2559 จำนวน 5,908.03 ล้านบาท ลดลง
212.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.47  เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ จำนวน 53.58 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย
จำนวน 6,120.70 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 มีการโอนกลับค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ จำนวน 102.22 ล้านบาท เนื่องจากราคาทองแดง
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้น
 
   2. ค่าใช้จ่ายในการขาย
      ค่าใช้จ่ายในการขาย สำหรับปี 2559 จำนวน 98.60 ล้านบาท ลดลง 3.16
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.11 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขาย
จำนวน 101.77 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและ
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาลดลง

   3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
      ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปี 2559 จำนวน 251.30 ล้านบาท ลดลง
59.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.23 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร จำนวน 311.14 ล้านบาท เนื่องจากปี 2559 มีผลกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จำนวน 19.30 ล้านบาท ในขณะปี 2558 มีผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จำนวน 104.22 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ
เงินเหรียญสหรัฐฯ

   4. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
      ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี 2559 จำนวน 1.93
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 222.23 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ซึ่งมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 1.58 ล้านบาท เนื่องจาก
ในปี 2559 บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัท ล็อกซแพค
ฮ่องกง จำกัด จำนวน 1.93 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทย่อยรับรู้ ส่วนแบ่ง
กำไรจากการลงทุนในบริษัท ล็อกซแพค ฮ่องกง จำกัด จำนวน 1.58 ล้านบาท

   5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
      ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 23.90 ล้านบาท ลดลง 16.14 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 40.30 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน
40.04 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระหนี้เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทก่อนครบกำหนด
เพื่อลดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยจ่าย

   6. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
      ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำหรับปี 2559 จำนวน 96.91 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี จำนวน 68.19 ล้านบาท รวมกับภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว จำนวน 28.72 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 97.46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีรายได้ทางภาษีเงินได้ จำนวน
0.54 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี จำนวน 30.13
ล้านบาท รวมกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการกลับรายการผลแตกต่าง
ชั่วคราว จำนวน 30.67 ล้านบาท

     สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน
291.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 169.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 139.63
เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 121.49 ล้านบาท

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                           ขอแสดงความนับถือ

                                   (นายซุน ทาว เฮิน)
                                 กรรมการผู้อำนวยการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้