รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2560 08:11:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 12 บริษัทจดทะเบียนที่มีฐานะการเงินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2560
หลักทรัพย์
NFC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APX)
 - บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (BRC)
 - บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
 - บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (NFC)
 - บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (POMPUI)
 - บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (SAFARI)
 - บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL)
 - บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (VI)
 - บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WORLD)
 - บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP)
 - บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)
 - บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) (YCI)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3 จำนวน 12 บริษัท 
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนจนถึงวันที่ 31
มีนาคม 2560 จำนวน 11 บริษัท และกลุ่มที่ 2 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3
ซึ่งจะต้องแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยอาจขอขยายเวลาฟื้นฟูกิจการอีก 1 ปี จำนวน 1
บริษัท โดยขอให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนและยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอน
หรือคำขอขยายระยะเวลาแก้ไขเหตุ แห่งการเพิกถอนแล้วแต่กรณี มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2560 หากครบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถดำเนินการได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
______________________________________________________________________