รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2560 22:22:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หลักทรัพย์
AUCT
แหล่งข่าว
AUCT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 25 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 15 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 
(เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเหตุ                      :
ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่สก. 26/2560
  27 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง  การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1.  อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

2.  อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทสำรองตามกฎหมายครบครบร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียนแล้วในปี 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 121,000,000 บาท
(หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท
โดยกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม
2560และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

3.  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติและดำเนินการ เรื่อง การให้วงเงินเครดิตลูกค้า 
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

4.  อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน คือ นายศราวุธ จารุจินดา และนายวรัญญู 
ศิลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป5.  กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และค่าบำเหน็จรายปีกรรมการประจำปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ให้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ทั้งนี้ 
ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน  ปี 2560
(เสนอครั้งนี้)  ปี 2559
1.  รายเดือน
ประธานกรรมการ  40,000   บาทต่อเดือน  40,000   บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ  35,000   บาทต่อเดือน  35,000   บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ  35,000   บาทต่อเดือน  35,000   บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ  30,000   บาทต่อท่านต่อเดือน  30,000   บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ  30,000   บาทต่อท่านต่อเดือน  30,000  บาทต่อท่านต่อเดือน
รวม  ไม่เกิน 2.5  ล้านบาทต่อปี  ไม่เกิน 2.5  ล้านบาทต่อปี
2.  ค่าบำเหน็จรายปี  พิจารณาจากผลการดำเนินงาน   พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
รวม  ไม่เกิน 2.6 ล้านบาท  ไม่เกิน 2.6  ล้านบาท
3.  สิทธิประโยชน์อื่นๆ
  ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต  และอุบัติเหตุ   เบี้ยประกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อปี

พร้อมกันนี้ 
เสนอให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ค่าบำเหน็จรายปีกรรมการประจำปี 2559 เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าบำเหน็จรายปี  ปี 2559
(เสนอครั้งนี้)  ปี 2558

ประธานกรรมการ  600,000   บาท  600,000   บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ  500,000   บาท  500,000   บาท
รองประธานกรรมการ  500,000   บาท  500,000   บาท
กรรมการตรวจสอบ  400,000   บาทต่อท่าน  400,000   บาทต่อท่าน
กรรมการ  400,000   บาทต่อท่าน  400,000   บาทต่อท่าน
รวม  ไม่เกิน 2.6  ล้านบาท  ไม่เกิน 2.6  ล้านบาท

โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

6.  อนุมัติให้แต่งตั้ง นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

7.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
3.  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
4.  อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
 2559
5.  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติและดำเนินการ เรื่อง การให้วงเงินเครดิตลูกค้า
6.  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
7.  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และค่าบำเหน็จรายปีประจำปี 2559
8.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
9.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 
14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม
2560

9.  มอบอำนาจให้นายเทพทัย ศิลา เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ 
และวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เห็นสมควรจึงเรียนมาเพื่อทราบ


  

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)(นายเทพทัย ศิลา)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้