รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2560 22:21:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หลักทรัพย์
AUCT
แหล่งข่าว
AUCT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่สก. 27/2560  27 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 601.83 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง -116.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น -16.26% ขณะที่กำไรสุทธิ
เท่ากับ 125.61 ล้านบาท ลดลง -63.19 ล้านบาท หรือคิดเป็น -33.47%
ซึ่งเป็นการลดลงตามภาวะตลาดรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ แม้จะมีภาวะพิเศษในเดือนตุลาคม 2559
ณ ปัจจุบัน ตลาดรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มและทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้น 
แม้จะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจไปสู่สินทรัพย์อื่น เช่น รถการเกษตร
สินค้าแบรนด์เนม และการให้บริการแก่หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ และเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์
นอกจากนี้ บริษัทจัดตั้งบริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 
ซึ่งบริษัทถือหุ้น 50.998% เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น
โดยการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไป (End Users) ให้นำรถเข้ามาประมูลที่บริษัท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)


(นายวรัญญู ศิลา)
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้