รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2560 19:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 1 ในรอบปี 2560 การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
หลักทรัพย์
TPRIME
แหล่งข่าว
TPRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 03 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 14 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559
วาระที่ 2  รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ประจำปี 2559 สำหรับรอบ 11 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 3  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทรัสต์
วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 13 มี.ค. 2560
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 14 มี.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 09 มี.ค. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.0759
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 27 มี.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 21 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )เพื่อคืนทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2560
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 9.9386
จำนวนเงินคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น)           : 0.0614
วันชำระเงินคืนทุน                   : 27 มี.ค. 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้