รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2560 17:57:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
                              วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ที่ ง/60 - 154

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดปี 2559

เรียน  กรรมการผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 แล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ดังนี้

1.  ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 986.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 138.13 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ16.28 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการรับรู้รายได้จากการขายห้องชุด
และกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
2.  บริษัทฯ มีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 923.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.64 ล้านบาท 
หริอคิดเป็นร้อยละ 9.30 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
โดยที่ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผันแปรไปตามรายได้รวม
3.  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 391.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 45.61 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 13.17 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
เกิดจากดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพื่อขยายการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัท
4.  บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 318.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 17.46 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.80  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
        
              ขอแสดงความนับถือ                        (นายกัมพล ติยะรัตน์)
                   กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้