รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2560 08:25:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ SSI กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 2)
หลักทรัพย์
SSI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ SSI กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน
(NC ระยะที่ 2)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายต้องปรับปรุง
ฐานะการเงิน และการดำเนินงานตามข้อ 9(6) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้เวลาบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานเป็นเวลา
 3 ปี และจะประกาศรายชื่อทุกระยะนั้น

ปัจจุบันบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) 
ยังไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ จึงเข้าข่ายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะประกาศชื่อบริษัทให้ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2)
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาบริษัทในการปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานเป็นเวลา 3 ปีกำหนดเป็น 3
ระยะ แต่ละระยะมีเวลา 1 ปี และจะประกาศรายชื่อทุกระยะ ได้แก่ NC ระยะที่ 1, NC ระยะที่ 2 และ NC
ระยะที่ 3 โดยบริษัทอาจขอขยายระยะเวลาได้ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (รวมระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน
4 ปี) หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป
______________________________________________________________________