รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2560 19:11:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ปี พ.ศ. 2560) เป็นการล่วงหน้า
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเ
ป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ปี พ.ศ. 2560)
เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น
  บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 (ปี พ.ศ. 2560) แต่อย่างใด
  สำหรับท่านที่ประสงค์ที่จะส่งคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 
สามารถส่งแบบฟอร์มคำถามมายังเลขานุการบริษัทได้ที่ companysecretary@siamcitycement.com ระหว่างวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำถามได้จาก
www.siamcitycement.com
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้