รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2560 18:51:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ QHPF
หลักทรัพย์
QHPF
แหล่งข่าว
QHPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 13 มี.ค. 2560
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 08 มี.ค. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.162
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.8659
วันที่จ่ายปันผล                    : 23 มี.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ จำนวนเงินจ่ายปันผลรวมของผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 
เท่ากับ 0.8150 บาทต่อหน่วย คิดเป็นประมาณอัตราร้อยละ 90.25 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้