รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2560 12:32:00
หัวข้อข่าว
แก้ไขเทมเพลต
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 23 ก.พ. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 68,000,000
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)               : 3.382353 : 1
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 250.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)           : วันที่ 08 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2560
 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 11 เม.ย. 2560
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น        : 12 เม.ย. 2560
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)         : 07 เม.ย. 2560
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 68,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 68,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ระยะเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น : 8 - 9, 11 - 12 และ 15 พฤษภาคม 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้