รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2560 09:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 2/2560 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
CGD
แหล่งข่าว
CGD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 ก.พ. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 700,000,000
 %ต่อทุนชำระแล้ว(%)                 : 9.54
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 700,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 700,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 ก.พ. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร           :
บริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส จำกัด
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 929,832,727
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 1.10
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 929,832,727
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 929,832,727
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
หมายเหตุ                      :
-
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 27 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 17 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว 
เลขที่ 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้