รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2560 08:48:00
หัวข้อข่าว
มติคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผล การออก BPP ESOP การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และประชุม AGM 2560
หลักทรัพย์
BPP
แหล่งข่าว
BPP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 12 เม.ย. 2560
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 07 เม.ย. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 26 เม.ย. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
จัดสรรให้กับ                    : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)          : 30,000,000
                          : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 30,000,000
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
    ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : โครงการ BPP-ESOP
    อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
 
    อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ             :
  เป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
โดยบริษัทจะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564


หมายเหตุ                      :
ราคาเสนอขาย
ต่อหุ้น (บาท)  ระยะเวลาการใช้สิทธิ  จำนวนหุ้นที่สามารถ
ใช้สิทธิ*
23.10  วันที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ -
19 ตุลาคม 2564   10% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
25.20  19 ตุลาคม 2560 - 19 ตุลาคม 2564  15% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
27.30  19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2564  20% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
29.40  19 ตุลาคม 2562 - 19 ตุลาคม 2564  25% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
31.50  19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2564  30% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน(ESOP)
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 30,000,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 30,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 30,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
หมายเหตุ                      :
ราคาเสนอขาย
ต่อหุ้น (บาท)  ระยะเวลาการใช้สิทธิ  จำนวนหุ้นที่สามารถ
ใช้สิทธิ*
23.10  วันที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ -
19 ตุลาคม 2564   10% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
25.20  19 ตุลาคม 2560 - 19 ตุลาคม 2564  15% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
27.30  19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2564  20% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
29.40  19 ตุลาคม 2562 - 19 ตุลาคม 2564  25% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
31.50  19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2564  30% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 03 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 13 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การลดทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1   รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2559
วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
วาระที่ 
8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมก
ารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (BPP-ESOP) รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว
วาระที่ 
9  พิจารณาอนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ
พนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย)
ที่ไม่ถูกจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ จำนวน 21,200,000 หน่วย
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 212,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 
30,956,920,000 บาท เป็นจำนวน 30,744,920,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยมติพิเศษ
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยมติพิเศษ
วาระที่ 12  พิจารณาเรื่องอี่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้