รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2560 08:12:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หลักทรัพย์
CGD
แหล่งข่าว
CGD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

งบการเงินรวม ("กลุ่มบริษัท")

-  รายได้ กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมในปี 2559 จำนวน 590.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.35 
เปรียบเทียบกับจำนวน 516.04 ล้านบาทในปี 2558 โดยมีรายได้หลักในปี 2559 มีดังนี้
-  บริษัทมีรายได้หลักจากการรับรู้รายได้การโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของโครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 
จำนวน 351.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.66 เปรียบเทียบกับจำนวน 479.37 ล้านบาทในปี 2558
-  บริษัทย่อยในต่างประเทศมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2559 จำนวน 27.00 ล้านบาท 
(ปี 2558 : ไม่มี)
-  กลุ่มบริษัทมีรายได้เงินปันผลรับจำนวน 89.59 ล้านบาท (ปี 2558 : ไม่มี)
-  บริษัทมีรายได้จากการรับรู้กำไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 42.57 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,589.37 เปรียบเทียบกับจำนวน 2.52 ล้านบาทในปี 2558
-  กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 52.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 462.05 
เปรียบเทียบกับจำนวน 9.27 ล้านบาทในปี 2558

-  ค่าใช้จ่าย กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมใน ปี 2559 จำนวน 738.65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.85 
เปรียบเทียบกับจำนวน 867.45 ล้านบาทในปี 2558 โดยค่าใช้จ่ายหลักในปี 2559 มีดังนี้

-  ต้นทุนขายของอาคารชุดโครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ จำนวน 218.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.67 
เปรียบเทียบกับจำนวน 319.70 ล้านบาท ในปี 2558
ซึ่งลดลงมากกว่าอัตราการลดของรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของโครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์
จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีเดียวเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 33.31
ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 37.86
-  ค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 273.86 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.86 เปรียบเทียบกับจำนวน 329.39 ล้านบาท ในปี 
2558 โดยค่าใช้จ่ายในการขายหลักที่เกิดขึ้นในปี 2559
มาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดของโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ
แม่น้ำเจ้าพระยา และค่าส่งเสริมการขายของโครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์
-  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 203.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.72 เปรียบเทียบกับจำนวน 158.37 ล้านบาท
ในปี 2558 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และค่าใช้จ่ายก่อนทำรายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ใน ปี 2559 จำนวน 148.57 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57.72 เปรียบเทียบกับผลขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 351.42
ล้านบาท ในปี 2558

-  ต้นทุนทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินรวมในปี 2559 จำนวน 205.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
24.35 เปรียบเทียบกับจำนวน 165.03 ล้านบาท ในปี 2558
โดยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทออกตั๋วแลกเงินเพิ่มเพื่อใช้เป็นเงินทุนหม
ุนเวียนและขยายธุรกิจของบริษัท ประกอบกับในปี 2559
บริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทแห่งหนึ่งได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศเพื่อซื้ออสังหาริทรัพ
ย์เพื่อการลงทุน ทำให้มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

-  กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิกจำนวน 35.87 
ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 ไม่มีรายการดังกล่าว เนื่องจากได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแล้ว

-  กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 
จากผลประกอบการที่ได้กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2559 จำนวน 355.82 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 275.93 ล้านบาท
และเป็นส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 79.89 ล้านบาท
โดยขาดทุนสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2559 ลดลงจำนวน 180.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.57
เปรียบเทียบกับผลขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 456.60 ล้านบาท ในปี 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ ("บริษัท")

-  รายได้ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2559 จำนวน 852.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.25 เปรียบเทียบกับจำนวน 
616.77 ล้านบาทในปี 2558 โดยมีรายได้หลักจากการรับรู้รายได้การโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของโครงการ
อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ กำไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ได้กล่าวไว้ในคำอธิบายผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมแล้ว
นอกจากนั้นบริษัทมีรายได้ค่าดอกเบี้ยรับในปี 2559 จำนวน 116.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 27.30 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.77 เปรียบเทียบกับรายได้ค่าดอกเบี้ยรับจำนวน 88.72 ล้านบาท ในปี 2558
สาเหตุหลักมาจากการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มเติม และบริษัทมีรายได้เงินปันผลในปี
2559 จำนวน 233.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการรับเงินปันผลจากบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง

-  ค่าใช้จ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมใน ปี 2559 เป็นจำนวน 422.35 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.49 
เปรียบเทียบกับจำนวน 582.44 ล้านบาท ในปี 2558 โดยค่าใช้จ่ายหลักมีดังนี้

-  ต้นทุนขายของอาคารชุดโครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ จำนวน 218.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.67 
เปรียบเทียบกับจำนวน 319.70 ล้านบาท ในปี 2558
ซึ่งลดลงมากกว่าอัตราการลดของรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของโครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์
จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีเดียวเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 33.31
ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 37.86
-  ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2559 จำนวน 33.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.80 เปรียบเทียบกับจำนวน 57.44 ล้านบาท
ในปี 2558 โดยค่าใช้จ่าย มีจำนวนลดลงจากปีก่อน มีสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายของโครงการ อิลีเม้นท์
ศรีนครินทร์ลดลงจึงเป็นผลให้ค่านายหน้าในการขายลดลง
-  ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 มีจำนวน 129.19 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.42 เปรียบเทียบกับจำนวน 142.62 
ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ทั้งนี้ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ในปี 2559 จำนวน 430.31 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,153.39 เปรียบเทียบกับกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 34.33 ล้านบาท
ในปี 2558

-  ต้นทุนทางการเงิน บริษัทมีต้นทุนทางการเงินในปี 2559 จำนวน 197.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.85 
เปรียบเทียบกับจำนวน 165.03 ล้านบาท ในปี 2558
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในคำอธิบายผลประกอบการของงบการเงินรวม
-  กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี จากผลประกอบการที่ได้กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้บริษัทมีกำไรในปี 2559 จำนวน 
232.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 279.23 เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิจำนวน 129.97 ล้านบาทในปี 2558
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้