รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2560 07:57:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
AKP
แหล่งข่าว
AKP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 25 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 14 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเหตุ                      :
อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
         ประจำปี 2559  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
         พ.ศ. 2559
วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
        เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
         เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
         ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท
         สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ
        บริษัทฯ ประจำปี 2559
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจาก
         ตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
         บริษัทฯ ประจำปี 2560
วาระที่ 9  พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่า
         ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
วาระที่ 10   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 08 พ.ค. 2560
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 09 พ.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 03 พ.ค. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.07
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 23 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
     
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,708,569 บาท
และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 28,280,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.95
ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend)
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23
พฤษภาคม 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้