รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2560 21:18:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารสำหรับรายงานทางการเงินประจำ ปี 2559
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน 
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย("บริษัทฯ") สำหรับงวดปี 2559 โดยมีผลกำไรสุทธิ 15.64
ล้านบาทเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 62.91 ล้านบาท
ทั้งนี้ระหว่างงวดบริษัทฯมีการปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ("ราคา Par") จากหุ้นละ 2บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2559 เท่ากับ 0.015 บาท ขณะที่ปี 2558 ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นจะเท่ากับ 0.066 บาท
เมื่อเปรียบเทียบที่ราคา par เดียวกัน บริษัทฯมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
โดยเปลี่ยนจากขาดทุนสุทธิมาเป็นกำไรสุทธิ เนื่องจากปัจจัยสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1.  งบการเงินรวมปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 3,533 ล้านบาท 
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 4,084 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 53.60
โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของยอดขายในสินค้ากลุ่ม MMA (Hard Disk Drive) และ MMA (Other) เป็นหลัก
จากการแข่งขันที่สูงขึ้น และความต้องการของตลาดที่ลดลง อย่างไรก็ตาม สินค้าในกลุ่ม IC Packaging
มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากคำสั่งซื้อที่เพิ่มเข้ามาทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิม และ ลูกค้าใหม่

2.  ต้นทุนขายและบริการในปี 2559 จำนวน 3,240 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 4,229 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า 
หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 56.6 ซึ่งเป็นการลดลงตามยอดขายที่ลดลง แต่ในสัดส่วนที่ต่ำกว่า
ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 1.9 ในปี 2558 เป็น ร้อยละ 8.3 ในปี 2559

3.  กำไรขั้นต้น 293 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.9 
จากปีก่อนหน้าอันเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีอัตรากำไรสูงขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์เดิม
และความพยายามลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
รายการตัดจำหน่าย(EBITDA) จำนวน 416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119 ล้านบาทจากปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6
 ซึ่งเกิดจากความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่ายอดขายรวมจะลดลงก็ตาม

4.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนรวม 289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2558 เป็นจำนวน 58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1
สาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองลูกหนี้การค้ารายหนึ่งจำนวน 55.7 ล้านบาท
เนื่องจากลูกค้าดังกล่าวมีการผิดนัดชำระหนี้มาเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ดีทางบริษัทฯ
ได้ดำเนินการเร่งติดตามเพื่อรับชำระหนี้ดังกล่าวกลับมาและยังคงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถติดตามรับชำระหนี
้ดังกล่าวกลับมาได้

5.  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจำนวน 65.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.1ล้านบาท จากปีก่อนหน้า 
ซึ่งเกิดจากรายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 41.1 ล้านบาท
รายได้จากการจำหน่ายเศษซาก 16.0 ล้านบาท และอื่นๆ อีก 8.4 ล้านบาท

6.  ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2559 จำนวน 45.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 23 ล้านบาท 
เป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี และมีการกู้เงินระยะยาว เพิ่มขึ้นระหว่างปี
เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต


    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                 ขอแสดงความนับถือ
      บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                  (นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)และเลขานุการบริษัทฯ
               ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ           
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้