รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2560 21:17:00
หัวข้อข่าว
การพิจารณางดจ่ายเงินปันผล วันประชุมผู้ถือหุ้น และมติอื่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 27 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 17 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
ที่ SMT 01/2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
 
เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย 
และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ
งดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดการอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1.  มีมติรับรองและอนุมัติรายงานและงบการเงินของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป
2.  อนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 
2559 และให้นำเสนอขออนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป
3.  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน
 3 ท่าน คือ
1. นางพูนพรรณ ไชยกุล      กรรมการ
2. นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์    กรรมการ
3. นายกำพล ปัญญาโกเมศ      กรรมการ
  โดยให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป
4.  อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)
ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย 
และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  (นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)
  และเลขานุการบริษัทฯ
  ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้