รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2560 20:49:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หลักทรัพย์
MANRIN
แหล่งข่าว
MANRIN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับงวดสิ้นปี 2559
เรียน  กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  จากเงินการเงินสำหรับงวด ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 3ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล 
จำกัด(มหาชน)
ขอเรียนชี้แจงถึงสาเหตุที่บริษัทฯมีผลการดำเนินงานแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20
  สำหรับงวด ปี 2559 บริษัท มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ 3.81ล้านบาท ปี 2558 
มีการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ20.88ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 24.69ล้านบาท คิดเป็น 118.25%
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
  1.สำหรับงวด ปี 2559 บริษัทฯมีกำไรขั้นต้น 89.77ล้านบาท ปี 2558 มี 87.16 ล้านบาท 
ซึ่งมีผลมาจากรายได้ในปี 2559 คือ 325.40 ล้านบาท ปี 2558 315.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.28 ล้านบาท
คิดเป็นเพิ่มขึ้น 3.26%ขณะเดียวกันบริษัทฯก็มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ในปี 2559 เท่ากับ
235.63ล้านบาท ปี 2558 เท่ากับ 227.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น7.67ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้น3.36 %
ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียงเล็กน้อย
  2.สำหรับงวด ปี 2559 บริษัทฯมีผลกำไร 3.81ล้านบาท ปี 2558 ขาดทุน 20.88ล้านบาท 
กำไรเพิ่มขึ้น24.69ล้านบาท คิดเป็น 118.25% ซึ่งมีผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 เท่ากับ
74.79ล้านบาท ปี 2558 เท่ากับ75.38ล้านบาท ลดลง0.59ล้านบาท คิดเป็น 0.78%ลดลงเพียงเล็กน้อยจากปีที่แล้ว
ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2559 เท่ากับ25.01ล้านบาท ปี 2558 29.56ล้านบาท ลดลง4.55ล้านบาท คิดเป็น
15.39%ลดลงเพียงเล็กน้อยสาเหตุมาจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินในปี 2559 จำนวน 44.00
ล้านบาทและในปี 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3.45ล้านบาท ปี2558
เป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16.31ล้านบาท เพิ่มขึ้น12.86ล้านบาท
คิดเป็นลดลง78.85%จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทฯมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 24.69ล้านบาท
       3.สำหรับงวด ปี 2559 บริษัทฯมีรายได้อื่น 17.03ล้านบาท ปี 2558 16.41ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
0.62ล้านบาท คิดเป็น 3.79% เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งมาจาก รายได้ค่าเช่า ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
จากบริษัท สีฟ้า จำกัด และ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด และในปี 2559
บริษัทฯมีผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1.98ล้านบาท ปี 2558
เป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน1.48 ล้านบาท เป็นผลกำไรเพิ่มขึ้น3.46ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น
233.37%
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้