รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2560 20:46:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติ วันและวารประชุมAGM 2560 การจ่ายปันผล การเปลี่ยนแปลงตราบริษัท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) และจำนวนหุ้น
หลักทรัพย์
MALEE
แหล่งข่าว
MALEE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 08 พ.ค. 2560
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 09 พ.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 03 พ.ค. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
4.  สืบเนื่องจากข้อ 3 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559 
มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย
-  วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล
-  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดจดทะเบียนพักการโอนหุ้น
-  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นวันจ่ายเงินปันผล

ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปร
ะจำปี 2560

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตรา 
0.75 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดนี้อีก 1.15 บาทต่อหุ้น
ซึ่งอัตราการปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ
______________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)           

เรื่อง                        : แบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (split par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)            : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)            : 0.50
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (มูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้น)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เดิม  
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par)  หุ้นละ 1.00 บาท  จำนวนหุ้น   140,000,000  หุ้น
ใหม่
หุ้นละ 0.50 บาท 280,000,000  หุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 25 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 10 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par)
 - แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52. เรื่อง ตราบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ห้องคัทลียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เลขที่ 99/2
 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: รับทราบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559


วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 
เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมามีกำไร

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 
ท่าน คือ นางจินตนา บุญรัตน์ นายกิตติ วิไลวรางกูร และ นายโอภาส โลพันธ์ศรี
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ
โดยได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560
แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้มิได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ:   
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเส
นอ ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ
หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และได้เสนอให้คงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา คือ
ไม่เกิน 10,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง
-  นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ
-  นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 
โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,175,000 บาท
และในส่วนของบริษัทย่อยอีกไม่เกิน 550,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,725,000 บาท
โดยราคาทั้งกลุ่มสูงขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 17% (เป็นส่วนที่เพิ่มจากบริษัทจัดตั้งใหม่ 5%) ทั้งนี้
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

โดยสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี  (นางณัฐสรัคร์ 
สโรชนันท์จีน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 5 ปี และนางเกษรี ณรงค์เดช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 1 ปี)
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (มูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้น)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  เดิม  ใหม่
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par)  หุ้นละ 1.00 บาท  หุ้นละ 0.50 บาท
จำนวนหุ้น   140,000,000  หุ้น  280,000,000  หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52. เรื่อง ตราบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52. 
เรื่องตราบริษัท

ข้อ 52. ตราของบริษัทฯ ให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้
                

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)      
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้