รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2560 20:17:00
หัวข้อข่าว
วันปิดสมุดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 23 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 25 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 13 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 
2559
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559
วาระที่ 3  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2559
วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2560
วาระที่ 5  รับทราบการปรับปรุงทรัพย์สินเป็น Tier 3
วาระที่ 6  รับทราบการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถาบันการเงินใหม่หรือเจรจากับสถาบันการเงินเดิม
วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้