รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2560 19:41:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถืิอหุ้นประจำภปี 2560 และวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 25 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 27 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 28 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 23 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                      :
ที่ Esso/SET/001/60

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เรื่อง   กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ 
วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นและวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1)  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ 
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 7 เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

วาระที่ 
2  พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้ง
รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และ
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวก
ับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม
2560 และคณะ
กรรมการเห็นสมควรเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานก
ารตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วาระที่ 3  พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
  คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการจ่ายเงินปันผลในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560

วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออ
กตามวาระในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
ความเห็นของคณะกรรมการ:  เนื่องจากนายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการจึงเห็นควรให้แต่งตั้งนายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม 
รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับแล้ว
จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาดังต่อไปนี้
(1)  กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 166,667 บาท
(2)  กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 133,334 บาท
(3)  โดยไม่คำนึงถึงความในวรรค (1) และ (2) ข้างต้น 
กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใ
ดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ:  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้ นายสมชาย จิณโณวาท 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271, นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795, และ
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ คณะ
กรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม
จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,500,000 บาท
(เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
2)  กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2560
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 .....................................................................
 (นายนีล เอ. แฮนเซ็น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้