รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2560 19:35:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงในงบการเงิน
หลักทรัพย์
JMART
แหล่งข่าว
JMART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        IR60/004          


              23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง   คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงในงบการเงิน
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  ตามที่บริษัทได้จัดส่งงบการเงินแก้ไข 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการปรับปรุงจำนวนส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้


               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ              (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล)
   เลขานุการบริษัท
                                        บริษัท เจมาร์ท จำกัด 
(มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้