รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2560 13:52:00
หัวข้อข่าว
(แก้ไข) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 การเสนอจ่ายเงินปันผลและการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่
หลักทรัพย์
AP
แหล่งข่าว
AP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
    
ชื่อ-สกุล  ตำแหน่งในคณะกรรมการ  ประเภทของกรรมการ
1. นายชอ สิงหเสนี  กรรมการ  กรรมการอิสระ
2. นายนนท์จิตร ตุลยานนท์  กรรมการ  กรรมการอิสระ
3. นายโกศล สุริยาพร  กรรมการ  กรรมการอิสระ
4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ  กรรมการ  กรรมการบริหาร
5. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล  กรรมการ  กรรมการบริหาร

สำหรับนายชอ สิงหเสนี ไม่ประสงค์จะต่อวาระการเป็นกรรมการ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายหยกพร 
ตันติเศวตรัตน์ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน และเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4
ท่าน ได้แก่ นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ นายโกศล สุริยาพร นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และ นายวสันต์ นฤนาทไพศาล
  ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 11 พ.ค. 2560
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 12 พ.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 08 พ.ค. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 27 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 14 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องมีตติ้งรูม 1-4 โซนบี 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้