รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2560 19:11:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หลักทรัพย์
NYT
แหล่งข่าว
NYT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 11 พ.ค. 2560
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 12 พ.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 08 พ.ค. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 28 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 10 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ แกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ                      :
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 
เมษายน 2559
วาระที่ 2  เพื่อทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 
3  พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที
่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
วาระที่ 8  เพื่อทราบการขยายเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล 
จำกัด ("LRT") ร้อยละ 29 ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
("NYK")
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้