รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2560 18:14:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SRIPANWA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        CIRM-005/2560
                                     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง    ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา(SRIPANWA)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)
ขอเรียนชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม 2559 เทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2558 ดังนี้

1.  รายได้รวมจากทรัพย์สินเดิมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาในปี 2558 มีจำนวน 175.13 
ล้านบาท  ขณะที่ในปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 (วันชำระบัญชี) มีจำนวน 169.80 ล้านบาท
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
("กองทรัสต์ SRIPANWA") ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
ได้ดำเนินการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา("กองทุนรวม") เป็นกองทรัสต์ SRIPANWA
และเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม คือ โครงการโรงแรมส่วนที่ 2 และบ้านพักตากอากาศ X29
ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 21 -31 ธันวาคม 2559  กองทรัสต์ SRIPANWA มีรายได้รวม 8.71 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินเดิม 5.75 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่าจากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม 2.77
ล้านบาท และรายได้อื่น 0.19
 ล้านบาท

2.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 11.96 ล้านบาท 
ขณะที่ในปี 2559 กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายสิ้นสุด ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559(วันชำระบัญชี) จำนวน
15.47 ล้านบาท และกองทรัสต์ SRIPANWA มีค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 6- 31 ธันวาคม 2559 จำนวน
1.80 ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 17.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน
5.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.40 เนื่องจากในปี 2559 
กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์
กองทรัสต์เริ่มชำระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมทรัสตี
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทรัสต์ มีอัตราที่สูงขึ้น

             ทั้งนี้จากข้อมูลข้างต้น 
จะทำให้กองทรัสต์มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 6.91
             ล้านบาท


          

  
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

              ขอแสดงความนับถือ               นางวิไล อินทกูล
                    กรรมการผู้จัดการ                                         
           บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้