รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2560 18:06:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์
NCH
แหล่งข่าว
NCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
 ที่ NCH 011 /2560


                               22 กุมภาพันธ์ 2560


เรื่อง   คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี 2559

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ปี 2559 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

    
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานปี 2559 กำไรสุทธิ 20.39 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 
ซึ่งมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 124.93 ล้านบาท ซึ่งลดลง 104.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 83.68
โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้


?  รายได้
  รายได้รวม
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,435.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีรายได้รวม 2,137.33 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 32.81 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง 705.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.48
  
  
 รายได้จากการขาย
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,401.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีรายได้จากการขาย 
2,107.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.48 เนื่องจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง
  
 รายได้ค่าเช่าและบริการ
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น 6.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.59 
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน


?  ค่าใช้จ่าย
  ต้นทุนขาย
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.84 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 67.45 ในปี 2559

  ต้นทุนให้เช่าและบริการ
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น 0.10 ล้านบาท จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 176.14 ล้านบาท ลดลง 54.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.53 
จากปี 2558 เนื่องจากค่าใช่จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ , ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์
และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายลดลง

    บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 171.12 ล้านบาท ลดลง 9.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
5.50 เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลง   ต้นทุนทางการเงิน
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินลดลง 22.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.99 
เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายสถาบันการเงิน และค่าธรรมเนียมในการขอเงินกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 30.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86.46 จากปี 2558 
เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิลดลง

      
?  ฐานะทางการเงิน
  สินทรัพย์รวม
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,097.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 จำนวน 82.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.65 เนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

  หนี้สินรวม
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,631.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 จำนวน 68.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69
เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น
  
  ส่วนของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
เท่ากับ 2,465.33 ล้านบาท และ 2,451.52 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.56
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                             ขอแสดงความนับถือ                               (นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)
                                 รองกรรมการผู้จัดการ
                               ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403


  
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้