รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.พ. 2560 21:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 อนุมัติงบการเงิน การงดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2560
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 21 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 21 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 24 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 09 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 06 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1: รายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT 
ประจำปี 2559
วาระที่ 2: รายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน   2559 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 3: รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ HREITประจำปี 2560
วาระที่ 4: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องวาสนา โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้