รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2560 19:51:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาการเข้าซื้อหุ้น การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 
และสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น 
การรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และสัญญาเงินกู้ และการรับโอนผลการศึกษาโครงการ
โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี สายโพรพิลีน สายเคมีภัณฑ์ชีวภาพ
และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ("ปตท.) เป็นจำนวนเงิน 26,300
ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวอาจปรับลด หรือเพิ่มขึ้นได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการ
แต่จะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 26,800 ล้านบาท ทั้งนี้
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่ารวมสูงสุดจากการคำนวณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.9
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่ทำให้บริษัทฯ
จะต้องดำเนินการเปิดเผยรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไ
ทย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว
โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดเผยรายละเอียดสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้างต้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2560
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 06 มี.ค. 2560
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 07 มี.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 02 มี.ค. 2560
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.80
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 เม.ย. 2560
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2560
วันประชุม                      : 05 เม.ย. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 06 มี.ค. 2560
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 07 มี.ค. 2560
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 มี.ค. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้