รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2560 19:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเรื่องการพิจารณาเบื้องต้นในการเข้าลงทุน และการให้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่ม กับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ของกองทุนฯ (JASIF)
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ("กองทุน")
ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable : OFC) ส่วนเพิ่ม
และการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มดังกล่าวกับกองทุนของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์
จำกัด(มหาชน) นั้น  
  
  บริษัทจัดการมีความเห็นเบื้องต้นว่า การลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของกองทุน 
ซึ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่
กองทุน เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว
  
  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
(IC) ทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหลักการและเงื่อนไขต่าง ๆ
เกี่ยวกับโครงการการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 9 มีนาคม
2560 โดยเมื่อคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน (IC)
ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการและเงื่อนไขต่าง ๆ
เกี่ยวกับโครงการการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ และดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อขออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการลงทุนเพิ่มเติมนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ต่อไป
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้